Най-интересните животински видове в Пирин

Повече от 50 мраморни и гранитни планински върха, всеки с височина над 2500 м, над 170 езера, образувани по време на последния ледников период, чудновати гледки, вековни гори, над 200 лековити билки и растения и дом на близо 3000 вида гръбначни и безгръбначни животни. Цялата тази красота и многообразие са разположени на площ от 40 000 хектара, съставляващи Национален парк „Пирин”.

Той заема голяма част от Пирин планина – тази, която е „най-красива, великолепна и посещавана от туристите”, както споделят самите те. Намира се между района на Предела и Тодорова поляна, а фактът, че е включен в Списъка на световното културно и природно наследство е доказателство за уникалността и ценността на това място. Там се намира и връх Вихрен – третият най-висок връх на Балканите. Освен него обаче, друг отличителен белег на парка е богатият животински свят с много редки видове, които могат да се видят само там.

Какви интересни животински видове има в Пирин?

Разнообразният релеф и климатични условия, южното изложение, както и наличието на езера, реки, поточета и гори в Пирин създават много добра среда за развитие на богата фауна, представлявана от риби, влечуги, бозайници, птици, земноводни и безгръбначни. Национален парк “Пирин” е дом и на редки видове животни, получили статут на защитени. Има и други, за чието опазване също се полагат специални грижи, тъй като и те са застрашени да минат в графата изчезващи.

Гръбначни и безгръбначни животни

240 са общо представителите на гръбначните животни в Пирин. В тях влизат 4 вида риби, 10 вида земноводни, 10 вида влечуги и 166 вида птици, съставляващи около 40% от видовото разнообразие у нас. Бозайниците пък са представлявани от 50 вида, съставляващи почти половината от всички сухоземни бозайници в цялата страна, показват данните на дирекция „Национален парк Пирин“.

Сред основните представители на бозайниците са кафявата мечка, вълкът, сърната, дивата коза, дивата котка, златката, бялката, пъстрият пор, и др. Вълк, дива коза и мечка могат да се срещнат в резервата „Юлен“ – един от двата резервата, намиращи се в парка. Територията му се простира от 1650 м до 2851 м надморска височина и там също се срещат и много видове птици. Характерни са синигерите, кълвачите, сокерицата, глухарят и балканският кеклик. На местата с припек може да се види усойницата, а в някои от езерата и реките се среща балканската пъстърва.

Вторият резерват е “Баюви дупки – джинджирица”, чиято територия е разположена от 1490 до 2884 метра надморска височина. Той е един от най-старите резервати в България и там има голямо разнообразие от растителни видове. От животните там могат да се срещнат:

  • Бозайници – дива коза, дива свиня, катерица, златка, белка, а по високите части на резервата и кафява мечка
  • Птици – лещарка, ястреб, сокол, кълвач;
  • Влечуги – усойница, смок, мишкар, живоро̀ден гущер, планинска водна жаба.

Извън пределите на парка, но в рамките на планината Пирин, се намира и резерват „Тисата“. Някои от видовете, които се срещат там, могат да бъдат намерени единствено в „Тисата“, а други са с ограничено разпространение. Резерватът е най-представителното от петте места в България, обявени за опазване на видове птици, характерни за средиземноморската биогеографска област. Сред представителите на този биом са испанското каменарче, планинският кеклик, големият маслинов присмехулник, малкото черноглаво коприварче, скалната зидарка, белочелата сврачка и черноглавата овесарка. Освен тях в резервата се откриват още орел змияр, ивичест и леопардов смок, котешка змия, змия червейница и др., които пък са включени в Червената книга на България като застрашени, уязвими или изчезващи видове.

В Национален парк „Пирин“ е голямо и разнообразието на безгръбначни животни, сред които над 2000 вида паяци, насекоми, охлюви и др.

Кои са най-емблематичните животни в Пирин?

Интересни представители на животинския свят на територията на Национален парк “Пирин” са местните подвидове гръбначни животни, характерни само за Балканския полуостров. Това са т. нар. балкански ендемити. Такива са македонският гущер, белогърбият кълвач, балканската чучулига, алпийската завирушка, качулатият синигер, скалната зидарка, кафявата горска полевка и дивата коза.

Освен ендемити, в парка се срещат и реликти (животни или растения, чиито видов генезис е по-стар от преобладаващата част на дадено растително или животинско съобщество). Такива представители са планинската водна жаба, живородният гущер и усойницата, пернатоногата кукумявка, белогърбият и трипръстият кълвач, както и снежната полевка.

От рибите особен интерес предизвикват дъговата пъстърва и сивенът, които не са характерни за Европа. Те се срещат основно в Северна Америка, а на територията на националния парк са внесени по изкуствен път чрез зарибяване.

Кои са застрашените животни в Пирин?

Сред застрашените от изчезване животни, обитаващи Пирин, са жабата дървесница и шипоопашатата костенурка. Те са включени в Червения списък на световнозастрашените видове на Международния съюз за защита на природата.

Освен че е „аларма“ за наближаващ дъжд (в миналото дървесниците са използвани като барометър, тъй като квакат, само ако приижда валеж), жабата дървесница е необходима на природата и хората, защото се храни основно с насекоми и най-вече с мухи и комари, като помага за намаляването на иначе голямата им популация.

Шипоопашатата костенурка пък е един от двата представителя на сухоземния вид костенурки, които се срещат у нас. Тя може да се срещне на височина до 1400 м. Заради застрашената ѝ популация, още преди 12 години в с. Баня до Бургас е създаден първият център за опазване на сухоземни костенурки.

Застрашен вид има и сред рибите – това е балканската пъстърва. Често в района се изпълняват дейности по зарибяване на езерата с този вид риба.

Специална защита има и за опазването на някои видове птици, сред които малък орел, малък креслив орел, скален орел, орел змияр, ловен сокол, сокол-скитник, глухар, лещарка, планински кеклик, ливаден дърдавец, горски бекас, гълъб хралупар, пернатонога кукумявка, белогръб кълвач, трипръст кълвач.

От бозайниците, за нуждаещи се от специални мерки за опазване, са обявени кафявата мечка и дивата коза.

Флората и фауната на Национален парк „Пирин“ са изключително разнообразни и определено заслужават да бъдат видени. Какъв по-приятен начин има за това от разходка, преход или поход в планината, ръководени от опитен планинар, който знае точно през кои места да ви преведе? Настъпващата есен е много подходящ сезон за планиране на една такава почивка.